Ahmad bin Mani menceritakan kepada kami Yazid bin Harun menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari Qais bin Abu Hazim dari Abu Bakar Ash Shiddiq ia berkata Wahai sekalian manusia hendaknya kalian membaca firman Allah Hai o

Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian membaca firman Allah, Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.' (Qs. Al Maidah [5]: 105). Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ' Jika manusia melihat orang yang zhalim, namun mereka tidak berbuat apapun (untuk mencegahnya) dengan kekuatannya, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka semuanya karena perbuatannya'." Shahih:
13/01/2020

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *